شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-130 

4. نقش آموزش تقدیر معیشت به کارکنان در ارتقاء معنویت فرد و سازمان

صفحه 71-87

مهدی شوشتری؛ سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ حمید قنبری