شماره‌های پیشین نشریه

(ویژه نامه مقالات همایش مبانی و راهبردهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب)
شماره جاری: دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 5-154 ((ویژه نامه مقالات همایش مبانی و راهبردهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب)) 

حمایت از کالای ایرانی؛ راهکاری در تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب

صفحه 131-154

سید محمد حیدری خورمیزی؛ مهدی شوشتری؛ هادی خوشنودی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

نشریات مرتبط