شماره جاری: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-125 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی
شاپا الکترونیکی
2717-2694

نشریات مرتبط