شماره جاری: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-152 (ویژه نامه مقالات همایش مبانی و راهبردهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی
شاپا الکترونیکی

نشریات مرتبط