نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 4
2. شیوه های کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران در مدیریّت علوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-46

علیرضا میرزایی


3. اهمیت، ضرورت و جایگاه امامت در نگاه حضرت صدیقه طاهره(س)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-61

علیرضا میرزایی


4. پژوهشی در سیر تکاملی نظریه ولایت فقیه در اندیشه علمای شیعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-66

علیرضا میرزایی