نویسنده = �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ریشه های منازعه استراتژیک ایران و آمریکا در موضوع هسته ای با نگاهی به دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-146

ابراهیم حاجی پور؛ محسن محمدی الموتی