نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. ابعاد، شاخص‌ها و الزامات نظریۀ نظام انقلابی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-56

مصطفی قربانی؛ محسن محمدی الموتی


3. نظارت بر قدرت و مکانیسم های آن در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-107

سعید کمالی کفراتی؛ محسن محمدی الموتی


4. ریشه های منازعه استراتژیک ایران و آمریکا در موضوع هسته ای با نگاهی به دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-146

ابراهیم حاجی پور؛ محسن محمدی الموتی