نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی ولایت اذنی فقیه از منظر شیخ انصاری و امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-40

سید محمد حیدری خورمیزی