نویسنده = �������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. دیه قتل شبه عمد از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-73

محمد جعفر صادق پور