نویسنده = �������� ������ �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حکم حکومتی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

عبدالله حاجی علی لالانی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند