نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شاکله، بازتابی بنیادین از حالات و اطوار نفس و فطرت در پرتو آموزه های دینی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-81

محسن شیراوند؛ سید علی محمد موسوی