نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دیدگاه فقهای امامیه پیرامون استطاعت طریقی و امنیت در حج

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-152

عبدالله میراحمدی؛ زهرا مدرسی راد