نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. توانمند سازی جوانان راهبردی برای تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-84

امیر حمزه مهرابی؛ مهدی مهرابی