نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی قرآنی بیانیۀ گام دوم انقلاب با رویکرد زبان‌شناختی بینامتنیت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-108

نورالدین پروین؛ مهدی شوشتری