نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (دام ظلّه)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-97

احسان مصطفی پور؛ مریم ثابتی