نظارت بر قدرت و مکانیسم های آن در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 83-107

سعید کمالی کفراتی؛ محسن محمدی الموتی


گفتمان وحدت و همگرایی امت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خامنه ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 83-100

محمدتقی اقایی؛ مجتبی سلطانی


عقیده و باور از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 89-108

امین جوادی


گفتمان ماندگاری انقلاب در آرای مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 99-112

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه


ابعاد، شاخص‌ها و الزامات نظریۀ نظام انقلابی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 33-56

مصطفی قربانی؛ محسن محمدی الموتی


توانمند سازی جوانان راهبردی برای تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 57-84

امیر حمزه مهرابی؛ مهدی مهرابی