نویسنده = مصطفی قربانی
ابعاد، شاخص‌ها و الزامات نظریۀ نظام انقلابی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 33-56

مصطفی قربانی؛ محسن محمدی الموتی


ارکان مشروعیّت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-40

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر


گفتمان ماندگاری انقلاب در آرای مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 99-112

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه