نویسنده = سید علی محمد موسوی
شاکله، بازتابی بنیادین از حالات و اطوار نفس و فطرت در پرتو آموزه های دینی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 65-81

محسن شیراوند؛ سید علی محمد موسوی