نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������