کلیدواژه‌ها = رهبر انقلاب
توانمند سازی جوانان راهبردی برای تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 57-84

امیر حمزه مهرابی؛ مهدی مهرابی