کلیدواژه‌ها = اندیشۀ انقلابی
ابعاد، شاخص‌ها و الزامات نظریۀ نظام انقلابی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 33-56

مصطفی قربانی؛ محسن محمدی الموتی