کلیدواژه‌ها = ولایت تشریعی
اهمیت و جایگاه امامت از منظر امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 5-16

محمدحسن قدردان قراملکی