حکومت اسلامی و مقاصد شریعت از دیدگاه فقها با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی

چکیده

توجه برخی فقهای امامیه به مقاصد شریعت، تأثیرات فراوانی در استنباط ایشان داشته است. این علم در ابواب مختلف فقهی، ازجمله حکومت و حاکم اسلامی مؤثر بوده است. این مقاله در پاسخ به چگونگی ارتباط حکومت اسلامی با مقاصد شریعت و تتبع در آرای فقها، مخصوصاً نظرات امام خمینی(ره) پیرامون حکومت اسلامی و اهداف شریعت، تدوین شده است؛ با این فرضیه که تعامل کاملی بین این‌دو برقرار است و اصولاً حکومت اسلامی درصدد تأمین مقاصد شارع است. به این نتیجه رسیده که، علاوه‌بر آنکه توجه حکومت به اهداف شارع لازم است، مقاصد شریعت مجوز صدور احکام حکومتی و اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب حفظ نظام اسلامی است و برقراری امنیت، عدالت، حفظ نظام و حفظ مصلحت جامعه از اهداف شارع درباره حکومت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Government and Intentions of Shari`ah in the Views of Foqaha with an Emphasis on Imam Khomeini’s

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shooshtari 1
  • Hossein Naseri Moghadam 2
1
2
چکیده [English]

Giving thought to intentions of Shari`ah, some of Imamiyeh jurisprudents have enjoyed its noted effect in their inference. This effect has been evident in different jurisprudential inferences including inferencing regulations of Islamic government and ruler. The current research is an attempt to answer how Islamic government is related to intentions of Shari`ah. Then, hypothesizing that there exists a through interaction between Islamic government and intentions of Shariah, and also that Islamic government is raised to fulfill the intentions of Shariah, this research reviews the viewpoints of jurisprudents, on top of that Imam Khomeini, concerning the Islamic government and intentions of Shariah. The results show that, not only the Islamic government must heed the intentions of (divine) legislator, but also, the intentions of Shariah are as license for issuing governmental commandments and authorities of the ruler in the framework of Islamic system.  Establishment of security and justice and protecting the system and interests of the society has been amongst intentions of Shari`ah regarding the Islamic government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intentions of Shariah
  • Governmental Commandments
  • Intentions of Legislator
  • Protecting the System