نسبت سنجی هزینه های مقاومت و تسلیم ملت ها در مقابل نظام سلطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

هزینه­­های مقاومت و تسلیم به دهة چهارم انقلاب اسلامی و طرح آن از سوی رهبر معظم انقلاب برمی­گردد. نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور مقاومت و نضج­گیری آن در عرصه‌های مختلف و هم افزایی قدرت مبتنی بر رویکرد هستی­شناسانه از طریق فعالیت­های شبکه­ای نظام سلطه و متحدانش را با تمام توانمندی­ها عاجز نموده و اسطورة شکست­ناپذیری آنها را به رغم در بر داشتن هزینه برای جبهة مقاومت، به چالش گرفته است. مطالعة نسبت‌سنجی هزینه­های مقاومت و کنار آمدن با نظام سلطه در یک تبیین علّی کیفی بسی نوپا و سطحی است و پرسشی مانند این‌که درتقابل با عوامل بازدارندة نظام سلطه در مسیر تعالی زندگی فردی و اجتماعی، هزینه­های مقاومت بیشتر بوده یا تسلیم، را پیش روی محقق می­گذارد. به نظر می­­رسد در این تقابل، هزینه­های مقاومت به مراتب کمتر از هزینه­های تسلیم بوده، است؛ از این رهگذر در بخش‌های متناظر با حوزة مقاومت، این تجربیات ارزش‌مندِ ایدة مقاومت، بومی‌سازی گردیده و متناسب با شرایط، تکثر کوثری پیدا می‌کند. آگاهیِ در حال افزایش ملت­ها نسبت به مقاومت برای حقوق خود و استقلال در تعیین حق سرنوشت خویش به مثابة مرهمی بر زخمی چون هزینه­های منابع انسانی است. از سوی دیگر، در مقایسه با هزینه­های سازش با دشمن مانند ذلت وابستگی، به لحاظ حیثیتی، شرافتی به قدری ناچیزاست که قابل مقایسه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relativism of the Cost of Resistance and Surrendering of Countries to the System of Domination

نویسنده [English]

  • Hamid Habibi
Assistant Professor of International Relations, Shahid Mahalati high education Institution.
چکیده [English]

Being proposed by the supreme leader of revolution, the subject of “the cost of resistance and surrendering to the enemy” backs to the forth decade of revolution. With its maturation in different fields and increasing its power based on ontological approach via network activities, Iran as the axis of resistance could disable the system of dominance and its aliens and challenged their” myth of invincibility”.   The subject of “relativism of the cost of resistance and surrounding to the anomy” has recently been studied scientifically and the researchers face to this very question that “once confronting with deterrents of the system of dominance affecting the transcendent of individual and social life, which is greater; the cost of resistance or surrendering?” In this confrontation, the cost of resistance is considerably less than the cost of surrendering. Therefore, the invaluable experiences of resistance should be localized and polarized based on the existing circumstances. Increasing awareness of the nations about resistance to gain their rights and their autonomy so that they can choose their own destiny is like an ointment on the wounds of the costs of human resources. However, comparing to the costs of being dependent to the anomies as the consequences of being surrendered, the costs of resistance is considerably less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance
  • Surrendering
  • System
  • System of domination
  • Stability
-        قرآن کریم
-        نهج ­البلاغه، سیدرضی، ترجمة علی شیروانی، نامة 62، قم: انتشارات دارالعلم، چاپ چهارم.
-        امیدوار، احمد و یکتا، حسین (1379)، امام خمینی8 و انقلاب اسلامی؛ روایتی جهانی، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، دفتر سیاسی.
-        خامنه­ای، سیدعلی (۱۳۹۷)، بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی. قابل دسترس در www.khamenei.ir.
-        ـــــــــــ (۱۳۹۷)، نسیم سحر، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
-        هانتیگتون، ساموئل (1372)، رویارویی تمدن­ها، ترجمة مجتبی امیری، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شمارة 69 - 70، خرداد - تیر.
-        پوستین‌چی، زهره و متقی، ابراهیم (۱۳۹۰)، زبان سیاسی مقاومت اسلامی در سیاست بین­الملل، فصلنامة پژوهش­های بین­الملل، دورة نخست، شمارة یکم، پاییز.
-        قادری، روح‌الله (1394)، نظریة مقاومت و نظریه­های غربی روابط بین­الملل، تهران: نشر مخاطب.
-        قرائتی، محسن (1379)، تفسیر نور، جلد 3و4، چاپ پنجم، قم: مؤسسة در راه حق.
-        جوادی آملی، عبدالله (1392)، تسنیم، جلد 28، قم: اسراء.
-        جمشیدی، محمدحسین و جلیلی بیات (1395)، امکان کاربرد الگوی تنش‌زدایی آمریکا - چین در روابط ایران و آمریکا، فصلنامة روابط خارجی، سال هشتم.
-        دهقانی فیروزآبادی، سید جلاء الدین (1386)، هویت و منفعت در سیاست خارجی ج.ا.ا، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
-        زکریا، فرید (1393)، آمریکا و ایران دارای منافع راهبردی مشترک در منطقه هستند، خبرگزاری ایرنا.
-        سلطانی­نژاد، احمد و دیگران (1392)، آمریکا و برنامه هسته­ای ایران، فصلنامة مطالعات راهبردی، سال شانزدهم، شمارة1.
-        شاطری، مفید (2012)، «داروینیسم اجتماعی و تأثیر آن بر جغرافیا»، سپهر، شمارة 83.
-        طباطبائی، سیدمحمدحسین (1374)، ترجمة تفسیر المیزان، جلد 8 ، ترجمة سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، دفتر نشر انتشارات اسلامی.
-        متقی، ابراهیم (1388)، همکاری­های نامتقارن ایران و آمریکا در دورة اوباما، فصلنامة بین­المللی و روابط خارجی، سال اول شمارة2.
-        موسوی خمینی،‌ سیدروح الله موسوی (1378)، صحیفه امام،‌ تهران: موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی8، ج17.
-        قیصری، نوراله (1392)، امنیت پایدار نظام ج.ا.ا؛ الگویی برای تبیین و اجرای سیاست­های کلان، دو فصلنامة علمی- پژوهشی دانش سیاسی، سال نهم، شمارة 17، بهار و تابستان.
-        آقابخشی، علی و مینو افشاری‌راد (1386)، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، تهران: نشر چاپار.
-        میرمعزی، سیدحسن (1391)، اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری، اقتصاد اسلامی، پاییز، شمارة 47.
-        عسگری، علی (1391)، راهکار عملیاتی در اقتصاد مقاومتی، روزنامة جام جم، شمارة 3515، دوشنبه 3 مهر.
-        سید نقوی، میر علی و مونا عبدالله­پور (1389)، رابطة بین سرمایة‌ اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، مقالة 5، دورة3، شمارة 3 - شمارة پیاپی 9، پاییز ، 103- 129.
-         متولی امامی، سیدمحمدحسین، نظریة مقاومت چیست؟ چرا به ظهور تمدن نوین اسلامی امیداوریم؟، پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسین متولی امامی.
-                 https://bineshetamadoni.ir/2018/11
-                   Simon, Marc V, Harvey Starr (2000), "Two-Level Security Management and the. Prospects for New Democracies: A Simulation Analysis", International Studies Quarterly, Vol. 44, No. 3.