پیوندهای معنایی قدرت نرم و تمدن نوین اسلامی در راهبرد تحقق بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم

چکیده

بیانیة گام دوم انقلاب بیش از آن‌که منشوری جهت ارتقای آگاهی مردم ایران باشد، راهبردی است که به نهادینه­سازی انقلاب بر پایة بهره­گیری از گذشتة تاریخی ایران، دستاوردهای بشری و تجربة چهل سال اول انقلاب می­اندیشد. به­طور قطع، تحقق مفاد این بیانیه، به راهبردهایی نیازمند است که با شناخت واقعی از عناصر قدرت نرم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، به دنبال راه دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. از این رو، یکی از سؤال‌های پیش رو آن است که چه رابطة معناداری بین سه مقولة قدرت نرم، تمدن نوین اسلامی برای تحقق بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی وجود دارد. مقالة حاضر برای یافتن پاسخ یا پاسخ­هایی به سؤال پیش گفته با انتخاب یک مدل مفهومی از مهم­ترین عناصر مشترک آن سه، درصدد نشان دادن رابطة معنادار و تکاملی قدرت نرم، تمدن نوین اسلامی و بیانیة گام دوم انقلاب است که در یافته­هایی چون رابطة سلسله­ای و در عین تکاملی آن سه است که درصدد عرضة طرحی نو در پیوند بین گذشته تا امروز و فردای جمهوری اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of Semantic Links between Soft Power and New Islamic Civilization in Strategy of Achieving the Statement of the Second Step to the Revolution

نویسنده [English]

  • morteza shirody
imam sadiq research instiute for islamic seicieces-qom
چکیده [English]

Beyond being a charter to increase Iranians’ awareness, the “statement of the second step to the revolution“ is a strategy which focuses on the institutionalization of revolution based on utilizing the history of Iran, human achievements, and the experiences of the first forty years of revolution. Undoubtedly, the realization of the provisions of this statement needs some strategies which by truly perceiving the bases of soft power of Iran can look for the ways to achieve new Islamic civilization.
In this regard, one of the probable questions which may be proposed is that “what kind of semantic links does exist between soft power, new Islamic civilization, and achieving the statement of the second step to the revolution?”
 To find an appropriate answer (or answers), this paper has chosen a conceptual method based on the most important common factors between these three elements. It aims to reveal a meaningful and evolutionary relationship between soft power, new Islamic civilization, and the statement of the second step to the revolution and, then, to present a new plan to  make a connection between the past, present, and future of the Islamic republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Iran
  • Supreme reader of revolution
  • soft power
  • new Islamic civilization
  • statement of the second stop to the revolution
-        اکبری، مجید و امین، فاطمه (1389)، نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه ارسطو، فصلنامة فلسفه و کلام اسلامی، آینة معرفت، پاییز، شمارة 21، ص79 - 104.
-        آرام، احمد (1366)، علم در اسلام، تهران: انتشارات سروش.
-        خامنه­ای، سیدعلی (1397)، بیانیة گام دوم انقلاب، 22بهمن.
-        خمینی، روح الله (1372)، اخلاق کارگزاران، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
-        درخشه، جلال (1391)، نسبت اخلاق و سیاست از دیدگاه امام علیJ، فصلنامة سیاست، دورة 42، شمارة 3، ص35 - 56.
-        شیرودی، مرتضی و عزیزخانی، احمد (1392)، تأثیر موعودگرایی شیعی بر توسعة سیاسی جوامع شیعه در دوران غیبت، مبتنی بر سه مؤلفة حکمت، محبت و عدالت، دو فصلنامة پژوهش­های سیاست اسلامی، شمارة 3، ص67 - 9.
-        علیخانی، علی اکبر و همکاران (1388)، درآمدی بر نظریة سیاسی عدالت در اسلام، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج2.
-        علیخانی، علی‌اکبر (1377)، مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، تهران: سفیر.
-        فتحانی، علی(1388)، عدالت اقتصادی و راهبردهای مبتنی بر مفهوم، ماهنامة اقتصادی بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شمارة 89 و 90، ص51-67.
-        فیرحی، داود (1377)، مفهوم مشارکت سیاسی، فصلنامة علوم سیاسی، سال اول، شمارة اول، ص 85 - 91.
-        نصر، سید حسین (1350)، علم و تمدن در اسلام، احمد آرام (مترجم)، تهران: نشر اندیشه.
-        ـــــــــــــ (1377)، نیاز به علم مقدس، ترجمة حسن میانداری، قم: طه.
-        واینر، مایرون و هانتینگتون، ساموئل (1379)، درک توسعة سیاسی، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.