توانمند سازی جوانان راهبردی برای تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

جوانان که مخاطبان اصلی بیانیۀ مقام معظم رهبری هستند، نقش اساسی و محوری در تحقق تمدن نوین اسلامی دارند. به‌رغم بحث­ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه­پردازان دانشگاهی، مدیران و رهبران صورت گرفته است؛ اما هنوز به چگونگی تربیت و توانمندسازی جوانان برای پذیریش و موفقیت در این مسئولیت خطیر پرداخته نشده است. هدف این پژوهش آن است که با بهره­گیری از «بیانیۀ گام دوم انقلاب» در وهلۀ اول به شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندی جوانان و سپس به سایر متغیرهای زمینه­ساز، موانع و نتایج بپردازد، به‌گونه­ای که با تجزیه‌وتحلیل داده­ها و برقراری ارتباط بین مؤلفه­ها، به الگوی راهبردی- کاربردی توانمندسازی دست پیدا کنیم. در این پژوهش از روش­شناسی کیفی «تحلیل تم» یا «تحلیل مضامین» برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا الگویی برای توانمندسازی جوانان از بیانیۀ گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی می­توان استخراج و طراحی کرد؟ و پرسش­های فرعی تحقیق عبارت‌اند از: عوامل مؤثر بر توانمندسازی جوانان از نگاه بیانیۀ گام دوم کدم‌اند؟ متغیرهای زمینه­ساز برای توانمندسازی جوانان از نگاه بیانیۀ گام دوم کدم‌اند؟ موانع و در نهایت پیامد­ها و نتایج توانمندسازی جوانان چیست؟
یافته­های به دست آمده، مدلی با رویکرد پارادایمی است که شامل ابعاد و مقوله­هایی به این شرح است. عوامل توانمندساز در چهار مقولۀ «معنوی و اخلاقی»، «معرفت­شناختی»، «روان­شناختی»، «جامعه­شناختی» در مجموع 37 متغیر، عوامل زمینه­ساز شامل 15 متغیر، موانع و عوامل بازدارنده توانمندسازی شامل 11 متغیر، پیامد­ها و نتایج توانمند­سازی مشتمل بر 16 متغیر و اهداف کلان توانمندسازی حاوی 3 هدف اصلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empowering the Youth, a Strategy to Achieve the eclaration of the Second Step of the Revolution

نویسندگان [English]

  • Amir Hamzeh Mehrabi 1
  • Mahdi Mehrabi 2
1 Associate Professor of Department of Management, Shahid Mahalati Higher Education Complex,
2 PhD Candidate of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The youth, who are the main audience of the Supreme Leader's Statement, have a pivotal role in the realization of the new Islamic civilization. Despite the many discussions that have taken place in this field among academic theorists, administrators and leaders; But how to train and empower young people to accept and succeed in this serious responsibility has not yet been investigated. The aim of this study is to utilize the "Statement of the second step of the revolution" to identify the factors affecting the empowerment of young people firstly and the other predisposing variables, obstacles and results secondly, so that by analyzing the data and establish communication between components, achieve a strategic-applied model of empowerment. In this research, the qualitative methodology of "theme analysis" has been used. The main question of the present study is whether a model for youth empowerment can be extracted and designed from the statement of the second step of the Supreme Leader of the Islamic revolution? And the sub-questions of the research are: What are the effective factors on youth empowerment from the point of view of the statement of the second step of the revolution? What are the predisposing variables for youth empowerment from the point of view of the statement of the second step of the revolution? What are the obstacles and ultimately the consequences of youth empowerment?

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Supreme Leader
  • Empowering the Youth
  • the Declaration of the Second Step of the Revolution
  • Theme Analysis