ابعاد، شاخص‌ها و الزامات نظریۀ نظام انقلابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

نظریۀ نظام انقلابی، یکی از مهم‌ترین تجربیات اندوخته شده در گام اول انقلاب اسلامی است که هرگاه به آن عمل شده، موفقیت‌آمیز بوده و هرگاه نسبت به آن کم‌توجهی صورت گرفته، دل‌زدگی، سکون و رکود ایجاد شده است. از این‌رو، در گام دوم انقلاب اسلامی، باید این نظریه بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اولاً ابعاد و شاخص‌های نظریۀ نظام انقلابی چیست و ثانیاً عمل به این نظریه حاوی چه الزاماتی است؟» پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی -  تحلیلی انجام شده و فرض بر آن است که این نظریه، دارای سه بُعد اندیشه‌ای، گرایشی و عملی؛ یعنی اندیشۀ انقلابی، روحیۀ انقلابی و عمل جهادی است؛ بر این اساس، ضمن تشریح این ابعاد، شاخص‌های متناظر با هر کدام از آن‌ها استخراج شده و الزامات عملی تحقق آن‌ها نیز تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions, Characteristics and Requirements of the Theory of the Revolutionary System

نویسندگان [English]

  • Mostafa Qorbani 1
  • Mohsen Mohammadi Alamoti 2
1 PhD Candidate of Politics, Tehran University
2 Assistant Professor of International Relations, Shahid Mahalati high education Institution.
چکیده [English]

Imam Khomeini as a Shiite intellectual jurist had been greatly attentive to the secondary issues of religious decrees and their role in the inference of religious commandments and daily affairs of the society. Among these secondary issues in Islamic law and jurisprudence has been the issue of exigency which disclaims Man from responsibility. Considering the fact that abolishing the exigency decrees is important from legal and jurisprudential viewpoint, and exist a difference between statutory and obligatory provisions, the current research is an attempt to analyze the issue from the view point of Imam Khomeini. It is concluded that according to Quran and tradition, exigency absolves man from performing obligatory and statutory religious decrees and since the issue of exigency is proved in crimes, it also removes penal and civil responsibilities of the criminal. In this condition, the responsibility of the distressed criminal for compensating the incurred loss lies within the principles of “Etlaf” and “Zeman-e Yad).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exigency
  • Statutory Decrees
  • Obligatory Decrees
  • Removing Responsibility
  • Excusable Causes of Crime