استحکام‌بخشی ساخت‌درونی قدرت نظام ج.ا.ا با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 مربی گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)

چکیده

نگرانی از به خطر افتادن موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه وجه انقلابی‌گری آن، ناشی از علل و عوامل مختلف از جمله آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از تحریم‌های ضدّ ایرانی غرب و شکل‌گیری ایدة حل مشکلات کشور از طریق مذاکره نزد برخی نخبگان، سبب تأکید بیش از پیش مقام معظم رهبری بر ایدة «استحکام‌بخشی ساخت‌درونی قدرت» شد. از این‌رو در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا چیستی، چرایی و چگونگی این ایده از دیدگاه رهبر انقلاب بررسی شود. پژوهش به شیوة توصیفی تحلیلی انجام شده و یافته‌های آن نشان می‌دهد، این موضوع از دیدگاه ایشان، معطوف به تقویت همة ابعاد قدرت نظام بوده و تأکید بر آن در برهة کنونی، ناظر بر چگونگی تداوم پیشرفت کشور در عین وجود فشارهای خارجی و ضرورت حفظ هویت انقلابی نظام است. ایشان تحقق این مهم را مستلزم انجام اقداماتی در دو سطح ساخت حقیقی و ساخت حقوقی نظام می‌دانند. در سطح ساخت حقیقی، همانا توجه به آرمان‌های اصلی و هندسة انقلاب اسلامی در سیاست‌گذاری و اقدام و در سطح ساختِ حقوقی، همة عوامل و متغیرهایی که به تقویت کارآمدی نظام منجر می‌شود، موردتوجه ایشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengthening the Internal Structure of Power in the System of the Islamic Revolution of Iran; Emphasizing the View of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghorbani 1
  • Mahmoud Parvane 2
1 PhD Candidate of Politics, Tehran University
2 Lecturer in Department of Politics, Shahid Mahallati Higher Educational Complex
چکیده [English]

Worries about the endangered existence of the system of the Islamic revolution of Iran - particularly its revolutionary dimension- which results from a number of factors including vulnerability of national economy to anti-Iran sanctions of the west and promotion of the idea among elites saying that problems of the country are solvable through negotiation, brought about over-emphasis on the “strengthening internal structure of power in the system” by the supreme leader. Thus, employing a descriptive- analytical method, the current research tries to shed light on the nature and quality of this idea by the supreme leader.  The results shows that in the view of the leader the strengthening encompasses all dimension of the power in the system while the emphasis in the current condition revolves around sustaining the country’s development and the necessity of preserving the revolutionary identity of the system in spite of foreign pressure. According to the supreme leader these objectives are fulfilled through implementing measures at two levels of real and legal structures of the system including adherence to major goals (ideals) and geometry of the Islamic revolution in policy making at the level of real structure and building up all variables and factors which results in the efficiency of system at the level of legal structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khamenei (Seyyid Ali)
  • Strengthening Power
  • Real structure
  • legal Structure
  • Revolutionarism