بررسی ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (دام ظلّه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، مدرس مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

نظریه‌ی بیداری اسلامی که توسط مقام معظم رهبری مطرح‌شده است، دارای ویژگی‌هایی اساسی می‌باشد که عبارت‌اند از: دینی، مردمی، فرهنگی و ضد استعماری بودن؛ یعنی اگر بیداری اسلامی مبتنی بر نظریه مقام معظم رهبری فاقد هر یک از این سه شاخصه باشد، نمی‌تواند این نظریه را تبیین نماید. ویژگی اصالت بیداری اسلامی این است که یک انقلاب مردمی ‌باشد؛ یعنی جوان‌ها و توده‌های مردم در آن نقش برجسته‌ای داشته باشند و این بیداری حاصل آگاهی و خیزش درونی ملّت‌ها باشد نه ‌فقط جناح‌ها و احزاب خاصی آن را شکل دهند. شاخص دوم، ضد استعماری و ضد صهیونیستی و ضد غربی بودن آن است. بیداری اسلامی تحت تأثیر دنیای رسانه‌ای غرب قرار نگرفته باشد. شاخص سوم این انقلاب‌ها، آن است که باید در بستر فرهنگ دینی باشند و دو آفت بیداری اسلامی عبارت است از: تحجّر، جزم‌اندیشی و ازخودبیگانگی. بر این اساس، بیداری اسلامی در مقابل افراط‌گرایی و تفریط و خودباختگی قرار می‌گیرد. نظریه بیداری اسلامی در پی تبیین واقعیّات انقلاب‌های دینی، مرمی و فرهنگی جهان می‌باشد. آنچه همواره مقام معظم رهبری بر آن تأکید ورزیده، حضور مردم و ارزش‌های الهی است که بر این فرض مبتنی­اند که اگر حضور مردم منطقه بدون تحمیل و فشار رسانه‌ای غرب و آزادانه بر اساس آموزه­های اصیل دینی باشد، به‌ طور طبیعی حرکت به سمت ارزش‌های الهی و اسلامی خواهد بود. نظریه بیداری اسلامی درباره انقلاب‌های ملّت‌های مسلمان است و در مقابل دیدگاه‌های رقیب، منصفانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر به تبیین وضع موجود می‌پردازد. این مقاله با هدف بررسی ابعاد و مؤلفه‌های بیداری اسلامی با روش تحلیل محتوا نگاشته شده است. هدف این تحقیق، ارائه‌ی مدل جامع ابعاد و مؤلفه‌های بیداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Components and Dimensions of Islamic Awakening in the Viewpoint of Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Ehsan Mostafapour 1
  • Maryam Sabeti 2
1 PhD of Sociology and Lecturer of Shahid Mahalati Higher Education Complex
2 PhD of Sociology and Lecturer of Islamic Azad University
چکیده [English]

Equipped with religious insight, the system of the Islamic Republic of Iran was able to overcome a plenty of sedition in four decades of leading a felicitous and pure life. Considering the complexity of recent seditions in comparison with the past, in the view point of the supreme leader of the revolution, insightfulness of nation and authorities of the country is not only a need for survive and development but a critical factor for defusing the seditions. Thus, the current research has been an attempt to employ an analytical-descriptive method and utilize religious sources and words of the supreme leader to investigate the effect of religious insight in handling seditions. Findings show that insight functions in a way that overcomes sedition because it discriminates truth from false, sheds light on the reality of the Islamic republic, help discerning the manifestations of right and wrong, strengthens Islamic system and weakens the enemy. This article has also suggested some strategies through which people and authorities can protect and promote their insight and stay away from entrapment and deceives of the enemy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Islamic Awakening
  • Supreme leader
  • Culture
  • Religion
-          افتخاری، اصغر (1391)، بیداری اسلامی در نظر و عمل، تهران: دانشگاه امام صادقA.
-          امانلو، حسین، تحلیل گفتمانی بیداری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، شماره هفتم، سال چهارم، بهار و تابستان 1394.
-          مهاجر نیا، محسن (1389)، اندیشه‌های سیاسی متفکران اسلامی، جلد سوم، تهران:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-          کچویان، حسین (1391)، انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ، بیداری اسلامی در بهار عربی، تهران: انتشارات سوره مهر.
-          پورقیومی، ایوب، بیداری اسلامی و جامعه جهانی مهدوی، دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره6، سال دوم، 1392.
-          تارنمای اینترنتی http://farsi.khamenei.ir