راهنمای نویسندگان

لطفاً به هنگام تنظیم و ارسال مقالات به موارد ذیل توجه فرمایید:

1. برای ارسال مقالات بایستی به درگاه اینترنتی نشریه به آدرس (avj.smc.ac.ir) مراجعه نموده و پس از ثبت نام، مراحل ارسال مقاله طی شود؛ لذا مقالاتی که از طرق دیگر به دفتر نشریه ارسال شود، بررسی نخواهد شد.

2. حجم هر مقاله بیش از 25 صفحه 300 کلمه­ای نباشد.

3. چکیده فارسی مقاله حداکثر در 150 کلمه تنظیم و ترجمه انگلیسی آن نیز ضمیمه شود.

4. واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها در آغاز مقاله ذکر گردد.

5. مقالات ترجمه ­ای، با نسخه­ ای از متن اصلی و معرفی اجمالی نویسنده آن همراه باشد.

6. مقاله ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده باشد.

7. مقاله ارسالی نباید هم­زمان به سایر مجلات و مجموعه ­ها برای چاپ فرستاده شده باشد.

8. معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، بلافاصله پس از آنها باید داخل هلالین درج شود.

9. ارجاع، در متن مقاله و به این شکل نوشته شود: نام خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار، شماره جلد (در صورتی که اثر بیش از یک جلد باشد) و شماره صفحه (طباطبایی، 1382، ج1: 215).

10. فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، به شکل ذیل در پایان مقاله درج گردد:

برای کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)، نام کتاب، نام مترجم، شهر محل انتشار: ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد. (طباطبایی، محمدحسین (1382)، المیزان، ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: کانون انتشارات محمدی، چاپ دوم، ج3).

برای مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)، «عنوان مقاله»، سایر اشخاص دخیل، عنوان مجموعه (مجله)، دوره یا سال مجله، شماره مجله، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله. (اکبری‌ دستک، فیض‌الله (1391)، «تمثیل، ابزار مشترک قرآن ‌کریم و اناجیل»، در: مطالعات قرآنی، س3، ش12، ص21-43)

یادآوری:

1. مسئولیت مطالب هر مقاله به عهده نویسنده آن است.

2. نشریه در ویرایش مقالات در حد متعارف آزاد است.

3. نشریه از استرداد اصل مقالات معذور است.

4. نقل و اقتباس از مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ آزاد است.