اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زین العابدین نجفی

فقه و مبانی حقوق استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

abedin414yahoo.com

سردبیر

علیرضا میرزایی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

mohajerhazin2gmail.com

اعضای هیات تحریریه

اسحاق طاهری

فلسفه و کلام استاد مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

mulibnkhagmail.com

غلامرضا بهروزلک

علوم سیاسی استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

blakchmail.ir

عبدالله حاجی صادقی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشکده شهید محلاتی

hajisadeghiandishvaran.com

حسن تلاشان

علوم استراتژیک دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

hassantalashanyahoo.com

عسگر دیرباز

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه قم

a.dirbaz5597gmail.com

محمدعلی رضایی اصفهانی

علوم قرآنی استاد جامعه المصطفی العالمیه

rezaee.qurangmail.com

نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد دانشگاه باقر العلوم(ع)

nlakzaeegmail.com

شمس الله مریجی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه باقر العلوم(ع)

mariji44gmail.com

زین العابدین نجفی

فقه و مبانی حقوق استادیار فقه و مبانی حقوق دانشکده شهید محلاتی

abedin414yahoo.com
09125522334

علیرضا میرزایی

فلسفه و کلام دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

mohajerhazin2gmail.com

دبیر اجرایی

علی اکبر کهندانی

علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

aakebrahimi110gmail.com