دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-152 (ویژه نامه مقالات همایش مبانی و راهبردهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب)