نقد گفتمان دولت سازندگی مبتنی بر گفتمان سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نظام جمهوری اسلامی جهت استمرار حیات و بسط گفتمان کلان خود، نیازمند بازخوانی روزآمد اندیشه و سیره سیاسی بنیان‌گذار خود از یک سو و اصلاح مسیر طی‌شده ازجمله توسط دولتها براساس این گفتمان از سوی دیگر است. این مقاله، گفتمان دولت سازندگی را موضوع خود قرار داده است. هرچند خرده‌گفتمان دولت سازندگی همچون دیگر دولت‌ها ناشی از تحول «در» گفتمان کلان جمهوری اسلامی است، اما به‌نظر می‌رسد در مواردی نیز دارای تفاوت‌های قابل تأملی با گفتمان سیاسی امام خمینی(ره) می‌باشد. براساس این پژوهش، تفاوت‌های عمده دو گفتمان را می‌توان در این موارد جستجو کرد: تقلیل و تأسیس غیریت‌ها، چالش عمل‌گرایی و تکنوکراسی، توسعه متوازن و الگوی توسعه، نوع نگرش و گرایش به مقولاتی مانند کارآمدی و عدالت و به نسبت دوگانه‌هایی چون عدالت و توسعه، آزادی و توسعه،استقلال و توسعه، نوع اعتبار از آموزه‌هایی چون نسبت دین و نظامات اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study on Sazandegi State`s Discourse: based on the political discourse of Imam Khomeini

نویسنده [English]

  • Mahmud Parvane
چکیده [English]

In order to continue its life as well as expand its great discourse, Islamic Republic of Iran needs to reread political thought and method of its founder and rectify the its passed ways based on this very discourse. This paper has focused on Sazandegi state`s discourse. In spite of the fact that the sub-discourse of this state, like other states, had been the result of changes in the great discourse of Islamic Republic, one may claim its considerable differences with the political discourse of Imam Khomeini. This paper refers to main differences of these two discourses as: decreasing and setting up the otherness, challenging of pragmatism and technocracy, balanced development and development pattern, different viewpoints and tendency to such categories like efficiency and justice, development and justice, freedom and development, independency and development, and type of validity of some teachings like religion and social systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thoughts of Imam Khomeini
  • Sazandegi State
  • development
  • Freedom
  • National Interest
  • Pragmatism