فرایند پذیرش مقالات

با توجه به راه ‏اندازی سامانه الکترونیکی نشریه انسان پژوهی دینی به آدرس http://avj.smc.ac.ir  ضروری است که علاقه‏ مندان جهت هر گونه ارتباط با این مجله صرفاً از طریق سامانه مذکور اقدام کرده، موارد مربوط را پیگیری نمایند. ارسال مقاله منحصراً از طریق این سامانه انجام می‌شود و باید در چارچوب راهنمای نویسندگان نگاشته شده باشد. مقالاتی که به روش دیگر ارسال شود، قابل پیگیری نخواهد بود.

روند بررسی و پذیرش مقالات ارسالی به دفتر نشریه به شکل زیر است:

1. پس از ارسال مقاله و رزومه علمی از سوی نویسنده، سردبیر برای مقاله یک دبیر تخصصی تعیین می نماید.

2. سپس مقاله توسط کارشناسان تعیین شده از سوی دبیرتخصصی، از نظر رعایت اصول نگارش نشریه و کنترل استانداردهای مقاله شامل چکیده، مقدمه، نتیجه گیری و ارجاع بررسی و در صورت نیاز به انجام تصحیحات اولیه، مقاله به نویسنده برگشت داده می­ شود.

3. مقاله پس از مطابقت با اصول نگارش نشریه مجدد به دبیرتخصصی برای بررسی، طرح در جلسه هیأت تحریریه و  تصمیم­ گیری در مورد داوران ارسال می شود.

4. پس از تعیین داوران، مقاله به داوران (حداقل دو داور) ارسال می­ شود.

5. پس از دریافت فرم ارزیابی از داوران محترم، سردبیر بسته به نظرات اعلام شده از سوی داوران، تصمیم­ گیری می­ کند. تصمیم دبیرتخصصی در مورد مقاله (پذیرش، بازنگری جزیی، بازنگری کلی و عدم پذیرش) به همراه نظرات داوران به نویسنده ارسال می­ شود.

6. پس از تأیید داوران و سردبیر، تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله­ ها، در جلسه هیأت تحریریه نشریه انجام خواهد شد.