تحلیل تطبیقی ولایت اذنی فقیه از منظر شیخ انصاری و امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم

چکیده

در طول تاریخ فقاهت شیعه ولایت به‌معنای مسئولیت و سرپرستی امور مربوطه بوده است که برحسب موارد، تفاوت می‌کند و در شئون عامه و مصالح همگانی امت، تمامی احکام انتظامی اسلام را شامل می‌گردد. شیخ انصاری و امام خمینی(ره) به‌عنوان فقیهانی هستند که نگاهی وحدت‌انگارانه به رابطه ولایت با فقیه دارند. هم‌چنین هردو قائل به ولایت اذنی برای فقیه هستند. در این نوشتار علاوه بر آگاهی از دیدگاه شیخ اعظم، مقایسه‌ای بین کلام شیخ و ابعاد فکری و فقهی امام خمینی(ره) به‌عمل می‌آید و زوایاى آن مورد تحلیل وبررسی قرار می‌گیرد و پس از تبیین دیدگاه این دو فقیه، سعی شده تا میان این دو دیدگاه، الفتی ایجاد و روزنه‌ای برای تطبیق و مقارنه گشوده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contrastive Analysis of Jurisprudent’s Authorized, Ezni, Guardianship in the Views of Sheikh Ansari and Imam Khomeini

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Heidari
چکیده [English]

In the historical run of Shiite’s jurisprudence, guardianship has meant responsibility and wardenship of related affairs. Under some conditions this meaning is different. In public affairs and collaborative interests, this guardianship includes all regulatory provisions. Sheikh Ansari and Imam Khomeini are amongst those jurisprudents that look at the relationship of Velayat and jurisprudent as being unitary. Also, both of them believe in authorized guardianship for jurisprudent.  In the current writing, in addition to lighting upon the viewpoints of the greatest sheikh, a contrastive analysis of his words and his intellectual and jurisprudential dimensions is made with those of Imam Khomeini. Then, the research has delved into different aspects of this analysis. After explaining the viewpoints of these jurisprudents, the research has attempted to uncover the company of the viewpoints and   find a ray for agreement and conformity of them. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authorized Guardianship
  • Jurisprudent’s Guardianship
  • Sheikh Ansari
  • Imam Khomeini