جهاد دفاعی از منظر فقهای امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی(ره) در دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم

چکیده

دفاع ملت ایران در جنگ تحمیلی، از نمونه‌های جهاد دفاعی است. امام‌خمینی6 به‌عنوان فقیه و مرجع دینی، دفاع مقدس را رهبری کردند. این پژوهش تلاش دارد تا آراء فقهی امام خمینی6 نسبت به دفاع مقدس را تحلیل و تبیین کند، بر این اساس، احکام و مسائل جهاد دفاعی از دیدگاه فقها بررسی شده است و در ذیل هر یک از مسائل و احکام، آراء فقهی امام خمینی6 در دفاع مقدس تحلیل و واکاوی شده است.مسائلینظیر تقدّم دفاعبر سایرواجبات و وجوبدفاعبرهمةمسلمانان،ازمباحثمطرح شدهاست. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و در یافتة این پژوهش می‌توان گفت: امام خمینی6 مباحث فقه الجهاد را عملیاتی کرده‌اند و آراء ایشان در دفاع مقدس کاملاً متقن و مستند است و بر پایة فقه جواهری است و از جهت نظری با آراء مشهور فقهای امامیه تطابق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defensive Jihad in the view of Imamiyeh Jurists: Emphasizing the views of Imam Khomeini in the Holy Defense

نویسنده [English]

  • Mohammad Mohsen Haydari
Graduated from Hoze Elmiyeh, Fourth Level (PhD), Qom, Iran
چکیده [English]

Defensive of Iranian nation in the Imposed war is an instance of defensive Jihad. Imam Khomeini as a jurist and religious authority managed the holy defense. This research is an attempt to analyze and explain the views of Imam Khomeini concerning holy war. accordingly, issues and rules of defensive law is investigated in the views of jurists while delved into those of Imam Khomeini concerning the holy defense and issues such as priority of defense over other religious obligatory duties is discussed. This research has used a descriptive-analytic method and concluded that Imam Khomeini has put issues related to defense jurisprudence into practice and his views concerning holy defense which are on the bases of Javaheri jurisprudence and in line with other jurists, are religiously robust and valid. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihad
  • Defensive Jihad
  • the Holy Defense
  • the Imposed War
  • Imam Khomeini