بررسی تطبیقی «جامعه ولایی» و «جامعه مدنی غرب»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

2 دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)

چکیده

در دنیای امروز؛ لیبرال دموکراسی حاکم بر جوامع غربی و تقابل آن با جامعه اسلامی یا جامعه ولایی، مهمترین چالش نظام حکومتی اسلام به شمار می‌رود. در این میان عده-ای در داخل کشورمان به دنبال تحقق جامعه مدنی در ایران هستند و عده‌ای با آن مخالفند و آن را مخالف و یا متضاد با فرهنگ و ارزش‌های جامعه دینی می‌دانند؛ این تحقیق، با هدف کشف شباهت‌ها و تفاوت‌های جامعه ولایی و جامعه مدنی غرب، مبانی، اصول و شاخصه‌های اصلی جامعه‌ ولایی (از دیدگاه اندیشمندان مسلمان شیعه) و جامعه مدنی غرب، (از دیدگاه اندیشمندان سیاسی غرب) را بررسی و نتایج زیر را حاصل نموده است: جامعه ولایی از نظر مبانی هیچ توافقی با جامعه مدنی غربی ندارد. در مؤلفه‌ها و ارزش‌ها نیز؛ مفاهیمی مشترک در هر دو جامعه وجود دارد، لکن این مفاهیم، درحد اشتراک‌ لفظی است و از لحاظ محتوایی کاملا متفاوت می‌باشند. این تفاوت‌ها، ناشی از نگرش هر دو جامعه نسبت به جهان و انسان و مبداء و معاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of the velaei society with the civil society of the west

نویسندگان [English]

  • MohammadEsmaeil Khodadadi 1
  • Yadollah Javani 2
  • MohammadHossein MahmoodAbbadi 3
1 Assistant Professor of International Relations, Shahid Mahalati high education Institution.
2 Master Graduate of PhD strategic management from the Higher National Defense University
3 M.A. graduate of International Relations, Shahid Mahalati high education Institution.
چکیده [English]

This study compares the main principles, principles and characteristics of velaei society , principles and main characteristics of Western civil society from the perspective of Western political thinkers about Western civil society and great Shiite thinkers and jurists about Western civil society and velaei society as The most important competing theoretical models for governance in the contemporary world were discussed and the following achievements were achieved:
The velaei society is based on monotheism, prophecy, resurrection, justice, Imamate, ethics, jurisprudential sub-rules and rules, and human dignity. Whereas Western civil society is based on humanism, individualism, pluralism, rationality, instrumentalism, secularism, liberalism, and democracy; Therefore, there is no agreement between the two societies;
In components and values; Concepts such as: human dignity, sovereignty, the need for government, legitimacy, separation of powers, citizen participation, rule of law, justice, freedom, equality, rationality, democracy, the duties and powers of rulers, the duties and powers of the people , in western civil society and velaei society , which are apparently common but quite different in content and often contradictory.
This difference and contradiction is due to the attitude of both societies towards the world and man and the origin and resurrection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • society
  • velayat
  • velaei society
  • civil society of the west