جمهوریت و اسلامیت درگفتمان نخبگان فکری-سیاسی و مقایسه آن با گفتمان امامین انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ،قم، ایران

چکیده

نسبت سنجی و تبیین رابطه جمهوریت و اسلامیت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران همیشه مورد مداقّه وبحث وجدل در میان نخبگان فکری وسیاسی بوده است.لذا هدف اصلی این مقاله تبیین وجوه رابطه بین جمهوریت و اسلامیت در بین نخبگان فکری وسیاسی در جمهوری اسلامی ایران است،که بر اساس چارچوب نظریه گفتمان و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای ، اسنادی و فیش برداری گردآوری شده اند.

یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، دیدگاههای مختلفی در گفتمان نخبگان در خصوص رابطه جمهوریت و اسلامیت وجود دارد، گفتمان اول قایل به تضاد، تعارض و ناسازگاری بین این دو مفهوم می باشند وگفتمان دیگر قایل به سازگاری، وفاق ودر هم تنیدگی می باشد. نگـاه نخسـت، بیشتر در بین اپوزیسیون و جداشدگان از نظام سیاسی و گفنتمان دوم بیشتر در میان نخبگان فکری داخلی و نیروهای معتقد به نظام سیاسی دیده می شود که در این گفتمان سه خرده گفتمان، تقدم جمهوریت بر اسلامیت، تقدم اسلامیت بر جمهوریت وتعادل بین جمهوریت و اسلامیت دیده می شود.

نتیجه گیری: علی رغم وجود گفتمان های مختلف در خصوص رابطه حمهوریت و اسلامیت در ج.ا.ا روح گفتمانی که حاکم برقانون اساسی و امامین انقلاب اسلامی می باشد گفتمانی است تعادلی، که در دل اسلامیت، جمهوریت هست. در دل اتکاء به حکم الهی، تکیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به مردم و احترام به خواست و رأی مردم هست. لذا جمهوری اسلامی یک حقیقت واحد با ساختاری همگون می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

جمهوریت و اسلامیت درگفتمان نخبگان فکری-سیاسی و مقایسه آن با گفتمان امامین انقلاب اسلامی

نویسندگان [English]

  • hasan naeim abadi 1
  • mehdi motaharnia 2
  • reza parizad 2
1 PhD student, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

نسبت سنجی و تبیین رابطه جمهوریت و اسلامیت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران همیشه مورد مداقّه وبحث وجدل در میان نخبگان فکری وسیاسی بوده است.لذا هدف اصلی این مقاله تبیین وجوه رابطه بین جمهوریت و اسلامیت در بین نخبگان فکری وسیاسی در جمهوری اسلامی ایران است،که بر اساس چارچوب نظریه گفتمان و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای ، اسنادی و فیش برداری گردآوری شده اند.

یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، دیدگاههای مختلفی در گفتمان نخبگان در خصوص رابطه جمهوریت و اسلامیت وجود دارد، گفتمان اول قایل به تضاد، تعارض و ناسازگاری بین این دو مفهوم می باشند وگفتمان دیگر قایل به سازگاری، وفاق ودر هم تنیدگی می باشد. نگـاه نخسـت، بیشتر در بین اپوزیسیون و جداشدگان از نظام سیاسی و گفنتمان دوم بیشتر در میان نخبگان فکری داخلی و نیروهای معتقد به نظام سیاسی دیده می شود که در این گفتمان سه خرده گفتمان، تقدم جمهوریت بر اسلامیت، تقدم اسلامیت بر جمهوریت وتعادل بین جمهوریت و اسلامیت دیده می شود.

نتیجه گیری: علی رغم وجود گفتمان های مختلف در خصوص رابطه حمهوریت و اسلامیت در ج.ا.ا روح گفتمانی که حاکم برقانون اساسی و امامین انقلاب اسلامی می باشد گفتمانی است تعادلی، که در دل اسلامیت، جمهوریت هست. در دل اتکاء به حکم الهی، تکیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به مردم و احترام به خواست و رأی مردم هست. لذا جمهوری اسلامی یک حقیقت واحد با ساختاری همگون می باشد

کلیدواژه‌ها [English]

  • جمهوری
  • اسلامی
  • نخبگان
  • نظام سیاسی
  • گفتمان